Hur hittar man billig el?

Att hitta billig el är en prioritet för många hushåll och företag. Med stigande energipriser blir det allt viktigare att förstå hur elmarknaden fungerar och hur man kan hitta de mest kostnadseffektiva elavtalen. Det finns flera faktorer att beakta när du söker efter ett elavtal som kan minska dina energikostnader utan att kompromissa med kvalitet eller service. Denna artikel utforskar olika strategier för att säkra ett förmånligt elavtal och hur du kan använda marknadens dynamik till din fördel.

Vad påverkar priset på el?

Priset på billig el påverkas av en rad faktorer inklusive marknadspriser, skatter, nätavgifter och din geografiska placering. Marknadspriser kan fluktuera beroende på utbud och efterfrågan, vilket i sin tur påverkas av ekonomiska förhållanden, väderlek och politiska beslut. För att verkligen förstå hur du kan hitta billigare el är det viktigt att hålla sig uppdaterad om dessa faktorer och hur de interagerar:

 • Utbud och efterfrågan: När tillgången på el är hög och efterfrågan låg sjunker priserna, och vice versa.
 • Regleringar: Politiska beslut och regleringar kan antingen driva upp priset på el genom skatter och avgifter eller pressa ner det genom subventioner och stöd till förnybar energi.
 • Nätavgifter: Dessa avgifter täcker kostnaden för underhåll och utbyggnad av elnätet och kan variera beroende på var du bor.

Tips för att hitta billig el

Att hitta ett elavtal som erbjuder billig el kräver att du aktivt jämför olika leverantörers erbjudanden. Jämför priser, villkor och andra förmåner som erbjuds av olika elhandlare. Här är några tips på hur du kan gå tillväga:

 • Jämför elavtal: Använd prisjämförelsesajter för att se aktuella erbjudanden från olika elhandlare.
 • Läs avtalsvillkoren noga: Se till att du förstår avtalets längd, prisets fasthet och eventuella uppsägningsavgifter.
 • Överväg bundna och obundna priser: Ett fast pris ger dig förutsägbarhet, medan ett rörligt pris kan vara lägre i perioder av lågt marknadspris.
 • Undersök kundtjänst och tjänsternas kvalitet: Billig el bör inte innebära dålig service. Läs recensioner och kundomdömen för att säkerställa att leverantören är pålitlig.

Läkarbemanning för sjukvården

Att rekrytera och behålla läkare är en stor utmaning för sjukvården i Sverige. Många landsting och regioner brottas med läkarbrist och har svårt att täcka upp för semesterperioder och annan frånvaro. Detta leder till ökad arbetsbelastning för befintlig personal och i värsta fall inställda operationer och längre vårdköer. En lösning som många vänder sig till är läkarbemanning, det vill säga inhyrda läkare från bemanningsföretag.

Fördelar med läkarbemanning

Några fördelar med att använda inhyrd läkarbemanning är:

 • Möjlighet att täcka upp för tillfälliga personalbrister vid exempelvis semesterperioder
 • Specialistkompetens kan inhämtas vid behov
 • Flexibilitet vid variationer i vårdbehov
 • Minskad arbetsbelastning för ordinarie personal

Nackdelar med läkarbemanning

Samtidigt finns det vissa nackdelar:

 • Dyrare än att anställa egna läkare
 • Sämre kontinuitet för patienter
 • Inhyrda läkare saknar lokalkännedom om rutiner och system
 • Risk för undanträngningseffekter för ST-läkare

Vikten av god introduktion

För att läkarbemanning ska fungera optimalt är det viktigt med en god introduktion så att de inhyrda läkarna snabbt kan sätta sig in i lokala rutiner, journalsystem och annat. Det underlättar också om inhyrda läkare kan få en inblick i och förståelse för den ordinarie personalens arbetssituation.

Balansgång mellan bemanning och rekrytering

Läkarbemanning kan vara ett bra komplement vid tillfälliga personalbrister, men bör inte ses som en permanent lösning. Det är en balansgång mellan att å ena sidan täcka upp med inhyrd personal vid behov, och å andra sidan bedriva ett aktivt och långsiktigt rekryteringsarbete för att säkra den egna läkarbemanningen.

Samverkan och samplanering

Många menar att nyckeln ligger i bättre samverkan och samplanering mellan sjukvårdshuvudmän kring läkarbemanning. Genom ökad dialog kan behov och resurser matchas på ett smartare sätt regionalt och nationellt. Det skulle minska sårbarheten och risken för bristsituationer.

Politiska initiativ

På senare år har det kommit flera politiska initiativ för att förbättra läkarbemanningen, inte minst i glesbygd. Exempelvis har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga och analysera situationen. Det behövs dock mer genomgripande och långsiktiga insatser för att vända utvecklingen, så att vården kan bemannas med specialistläkare i den utsträckning som krävs för att garantera en god och säker vård i hela landet.

Finansiering och kortsiktiga lösningar

Factoring är en finansieringsform där ett företag säljer sina fakturor till ett finansbolag för att få likviditet. Det finns två huvudformer av factoring: med och utan regresrätt. Vid factoring utan regresrätt tar finansbolaget över hela kreditrisken från företaget. Det innebär att om kunden inte kan betala sin faktura, så är det finansbolaget och inte det säljande företaget som får ta förlusten. Detta är den tryggaste formen av factoring för företaget, men också den dyraste. Vid factoring med regresrätt delar företaget och finansbolaget på kreditrisken. Om kunden inte kan betala, har finansbolaget rätt att kräva tillbaka pengarna från det säljande företaget. Detta är billigare för företaget, men innebär en större risk.

Fördelar för finansbolag

Det finns flera fördelar för finansbolag som erbjuder factoringtjänster. Factoring kan vara lönsamt eftersom finansbolaget tar ut en avgift eller ränta på de fakturor som köps. Dessutom slipper finansbolaget kreditpröva varje enskild kund, eftersom affären görs med det säljande företaget. Ytterligare en fördel är att finansbolaget får tillgång till information om det säljande företagets kunder och deras betalningsförmåga. Detta kan användas för att bedöma framtida affärer. Factoring fungerar också som en inkörsport för att sälja andra finansiella tjänster till företaget.

Tjänster utöver finansiering

Många finansbolag erbjuder idag fler tjänster inom factoring utöver själva finansieringen. Det kan handla om att sköta fakturering, bevaka förfallna fakturor, påminna kunder och driva in betalningar. Genom att erbjuda ett helhetsgrepp kring ett företags kundfordringar, kan finansbolaget bli en strategisk affärspartner. Det skapar möjlighet till fördjupade kundrelationer och ökad lönsamhet. Utöver detta kan finansbolaget även erbjuda rapportering kring kunders betalningsförmåga.

Factoringbranschen växer

Marknaden för factoring har vuxit de senaste åren, både i Sverige och globalt. Enligt branschorganisationen FCI omsatte den globala marknaden 2 740 miljarder euro under 2021. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I Sverige har marknaden för fakturaköp och factoring fördubblats de senaste 10 åren. Under 2021 uppgick den till drygt 300 miljarder kronor. Factoringbranschens tillväxt drivs på av att allt fler små och medelstora företag upptäcker fördelarna med att få snabb tillgång till likviditet.

Utmaningar med factoring

Även om factoring är en växande marknad så finns det vissa utmaningar för finansbolagen. En är att factoring fortfarande är relativt okänt bland många företag. Det krävs därför ett aktivt informationsarbete för att öka kännedomen om tjänstens fördelar. En annan utmaning är att factoring ibland kan uppfattas som ett sista alternativ när banklån inte är möjliga. Finansbolagen behöver motverka den bilden och lyfta fram factoring som ett strategiskt verktyg i företagens finansieringsmix.

Framtidsutsikter

Mycket talar för att factoringmarknaden kommer att fortsätta växa framöver. Digitaliseringen underlättar processerna och allt fler företag söker smidiga sätt att finansiera sin tillväxt. Även om banklån fortfarande dominerar så ökar andelen företag som kombinerar traditionell utlåning med alternativa finansieringsformer som factoring. Det skapar goda möjligheter för finansbolag att erbjuda konkurrenskraftiga factoringtjänster. Genom att ligga i framkant med effektiva digitala processer och ett gott kundbemötande har finansbolagen inom factoring en ljus framtid. Branschens flexibilitet och förmåga att möta småföretagens behov gör den väl positionerad att dra nytta av marknadens fortsatta expansion.

Jämförelse av bilförsäkringar – bättre val

Att välja rätt bilförsäkring är en viktig del av bilägandet, och med så många alternativ tillgängliga kan det vara överväldigande att veta var man ska börja. Att jämföra bilförsäkringar är en effektiv metod för att säkerställa att du får den bästa möjliga täckningen till ett pris som passar din budget. Här är några steg och faktorer att överväga när du jämför bilförsäkringar.

Innan en korrekt jämförelse av bilförsäkringar, är det viktigt att identifiera dina egna behov och prioriteringar. Detta inkluderar att bestämma vilken typ av täckning du behöver, samt vilka tilläggstjänster som kan vara värdefulla för dig.

Använd jämförelseverktyg

Online jämförelseverktyg kan vara mycket användbara när det gäller att jämföra olika bilförsäkringserbjudanden. Dessa verktyg samlar in och presenterar information från olika försäkringsbolag på ett överskådligt sätt, vilket gör det enklare att jämföra priser och villkor.

Förstå försäkringsvillkoren

Det är viktigt att förstå de olika villkoren och detaljerna i varje försäkringserbjudande. Detta inkluderar att förstå vad som täcks under varje plan, samt eventuella undantag eller begränsningar som kan gälla.

Kontakta försäkringsbolagen

Om du har specifika frågor eller behöver mer information, kan det vara värt att kontakta försäkringsbolagen direkt. De kan förse dig med mer detaljerad information och hjälpa dig att förstå exakt vad du får för ditt pris.

Överväg kundrecensioner och omdömen

Kundrecensioner och omdömen kan ge värdefull insikt i kvaliteten på service och support som erbjuds av olika försäkringsbolag. Det kan vara värt att överväga andra kunders erfarenheter när du fattar ditt beslut. Genom att följa dessa steg och överväga dessa faktorer, kan du göra en välgrundad jämförelse av olika bilförsäkringar och hitta den försäkring som bäst uppfyller dina behov och förväntningar. Att jämföra bilförsäkringar kan ta lite tid och ansträngning, men det är en investering som kan spara dig pengar och ge dig bättre skydd på lång sikt.

Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Lån utan UC är ett begrepp som har myntats för att beskriva de låneprodukter där långivaren inte använder Upplysningscentralen vid kreditupplysningen. Dessa har ökat i popularitet de senaste åren i Sverige. Anledningen är enkel: de attraherar en mängd olika kundgrupper av olika skäl. Här belyser vi några av de grupper som kan vara intresserade av att ansöka om ett sådant.

5 kundgrupper som kan vara intresserade av att ta lån utan UC

Några av de kundgrupper som oftare än andra är intresserade att ta lån utan UC är:

 • Kunder med befintliga lån. Individer med ett eller flera befintliga lån kan vara intresserade av att låna pengar utan att Upplysningscentralen kopplas in vid kreditupplysningen. Om du har flera förfrågningar hos UC kan dessa påverka din kreditvärdighet negativt. Att ansöka om lån hos aktörer som använder andra kreditupplysningsföretag kan därmed vara mer fördelaktigt för dig om du stämmer in på denna beskrivning.
 • Personer med betalningsanmärkningar. Lån utan UC kan vara attraktiva för personer med betalningsanmärkningar. Dessa lån kan vara lättare att kvalificera sig för eftersom de ofta tar hänsyn till en större uppsättning kreditdata. Detta snarare än att bara förlita sig på traditionella kreditrapporter.
 • Företagare och frilansare. Företagare och frilansare kan ha oregelbundna inkomster, vilket kan göra det svårt att få traditionella lån. Långivare som inte använder Upplysningscentralen kan vara mer flexibla i sin bedömning av kreditvärdighet och kan därför vara ett bra alternativ för dessa individer.
 • Kunder som värdesätter sekretess. För vissa individer kan sekretess vara en faktor när man väljer en långivare. De lån där andra kreditupplysningsföretag används kan vara mer diskreta eftersom de inte innebär en kreditkontroll via UC, vilken kan ses av andra banker och finansiella institutioner.
 • Yngre låntagare. Yngre låntagare eller de med begränsad kredithistorik kan ha svårt att få godkänt traditionella lån. Vissa långivare som inte använder UC kan använda alternativa metoder för att bedöma kreditvärdighet, vilket kan hjälpa yngre låntagare att få tillgång till de lån de behöver.

Med detta sagt bör du inte fatta beslutet lättvindigt. Du bör alltid försäkra dig om att du kan betala tillbaka de lånade pengarna innan du skickar in din låneansökan.

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

För vissa privatpersoner känns det lite skrämmande att försöka navigera i den digitala värld av låneprodukter som finns på nätet. Detta gäller inte minst på grund av att det finns många olika faktorer som långivarna tar hänsyn till när de bedömer din låneansökan. Alla långivare har sina egna regler, villkor och krav som de ställer på dig som låntagare. Samtidigt finns det även vissa generella krav som de flesta har gemensamt. Här fokuserar vi dels på dessa och även på de som långivaren Merax har.

5 vanliga krav på låntagare som Merax och andra långivare ställer

Dessa är de vanligaste kraven på låntagare som Merax och andra långivare ställer:

 

 • Ålderskrav. Alla långivare på den svenska lånemarknaden har ålderskravet gemensamt. I de flesta fall är det 18 år som gäller när du vill kunna låna pengar. Detta krav är viktigt då det förhindrar minderåriga personer från att ingå bindande kontrakt.
 • Hemvist. Ett annat krav som många långivare ställer är att du ska ha Sverige som skatterättslig hemvist. Detta innebär att du är folkbokförd på en adress i vårt land. Om så är fallet underlättar detta inte minst vid en eventuell indrivning av en obetald skuld.
 • Personnummer. Långivare kräver vanligtvis också att du har ett svenskt personnummer. Detta för att de ska kunna hålla koll på att du faktiskt är den person som du utger dig för att vara.
 • Bankkonto. Ett annat vanligt krav är att du ska ha ett aktivt bankkonto hos en svensk bank. Detta för att de pengar som du lånar ska kunna föras över till kontot ifråga. Även Merax hör till de långivare som har detta som ett villkor. Du behöver därför ha ett svenskt bankkonto i ditt eget namn för att kunna låna pengar hos dem.
 • Inkomst. De allra flesta långivare vill dessutom se bevis på att du har en stabil inkomst. Detta villkor syftar till att säkerställa att du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. Inte sällan handlar det om att du ska ha en årlig inkomst på 120 000 kr eller mer. Villkoret skyddar dock inte bara långivaren utan även dig själv – du bör inte låna mer pengar än vad du kan betala tillbaka.

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Upplysningscentralen (UC) är den dominanta och ledande aktören i Sverige när det kommer till kreditupplysningar. Majoriteten av alla lånebeslut som fattas i vårt land baseras därmed på företagets data. Men alternativa aktörer har på senare dykt upp på denna marknad. Med hjälp av dessa kan långivare idag erbjuda sina kunder lån utan UC. Så vem bör överväga att ansöka om ett sådant lån? Läs vidare för att få svaret!

3 kundgrupper som kan vilja ta ett lån utan UC

Det finns vissa kundgrupper vilka lämpar sig särskilt väl som kandidater för ett lån utan UC. Några exempel på dessa är:

 • Låntagare med flera nyliga kreditupplysningar. När en kreditupplysning görs via Upplysningscentralen sparas informationen om att en sådan har gjorts. Denna information sparas i ett år, så om en annan långivare under denna tid tar en upplysning på dig ser långivaren detta. Så om flera kreditupplysningar har gjorts på dig under en kortare tidsperiod kan detta ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet. Därför är långivare med flera nyliga kreditupplysningar den första kundgruppen som vi vill belysa i denna artikel.
 • Låntagare med lägre kreditvärdighet hos UC. Har du en lite lägre kreditvärdighet hos Upplysningscentralen? Det kan finnas flera olika orsaker till att så är fallet. Men genom att ansöka om ett lån utan UC kan du kringgå detta problem. De långivare som tillhandahåller sådana lån samarbetar nämligen med andra kreditupplysningsföretag. Detta innebär att långivaren inte får tillgång till hela den information som lagras i UC:s databas. Detta kan potentiellt sett vara fördelaktigt för dig som låntagare.
 • Låntagare som vill främja konkurrensen på marknaden. Gillar du tanken på marknadsekonomi och föredrar att främja den fria konkurrensen på marknaden? Om så är fallet kan du vilja välja en långivare som inte tar sina kreditupplysningar via Upplysningscentralen. Det faktum att det finns aktörer som samarbetar med alternativa kreditupplysningsföretag främjar nämligen konkurrensen på marknaden. Därmed kan du som låntagare i slutändan erbjudas bättre villkor till följd av den hårda konkurrensen.

Även om det finns många fördelar med att ansöka om ett sådant lån bör du dock tänka igenom beslutet innan du skickar in din ansökan.

Redovisningsföretag för Svenska företag

Syftet med redovisning är att skapa en funktionell redovisning och jämförbar ekonomisk information som gynnar samhället och alla intressenter i ett företag. Det inkluderar företagets ägare, anställda, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och kunder, som alla är beroende av den ekonomiska information som företaget lämnar ut. Årsbokslutet kan användas som underlag för investeringsbeslut, kreditansökningar och bestämning av skattesats. En enhetlig tillämpning av tydliga redovisningsregler underlättar tolkning och jämförelser över tiden och mellan olika företag, vilket minskar osäkerheten bland intressenter och transaktionskostnader, vilket kan leda till en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet.

Branschregelverk

Företag är skyldiga att följa god redovisningssed, vilket innebär att man utgår från de lagar som finns och tillämpar de redovisningsrekommendationer som utfärdas av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet. Det är företagsledningens och styrelsens ansvar att se till att redovisningen är korrekt, och revision kan vara en del av processen för att öka tilltron till redovisningen. En oberoende revisor går igenom redovisningen och bedömer om den är rättvisande, men revisorn gör endast en bedömning och uttalande baserat på revisionen.

Redovisning kan delas upp i flera områden, inklusive ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning. Ekonomistyrning handlar om att vidta åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och förverkliga företagets strategi. Extern revision ska uppfylla regulatoriska riktlinjer och branschpraxis, medan skatteredovisning ska följa gällande lagstiftning. Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

BQ redovisning

BQ Redovisning är en pålitlig och personlig redovisningsbyrå baserad i Stockholm, som erbjuder skräddarsydda tjänster till företagare. De strävar efter att digitalisera sina processer för att tillhandahålla snabba och effektiva lösningar till sina kunder samtidigt som de värdesätter personlig rådgivning och service. Med fokus på kvalitet har BQ Redovisning etablerat sig som en av de mest pålitliga redovisningsbyråerna i Sverige. Bland deras tjänster erbjuder de bokföring, bemanning och finansiell rådgivning anpassade för att möta specifika behov och mål för företag. BQ Redovisning kan hjälpa företag att förbereda sig för framtiden och uppnå sina ekonomiska mål genom högkvalitativa tjänster som tar hänsyn till deras unika behov. Besök deras sida här.

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Refinansiering är ett sätt att minska dina månatliga utgifter och förbättra din ekonomiska situation. Genom att finansiera om ditt lån kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Nedan kommer vi att titta närmare på varför du bör överväga att refinansiera ditt privatlån. Du får också veta vad du behöver veta innan du tar det steget.

Varför bör du refinansiera ditt privatlån?

Det finns flera olika anledningar med att finansiera om ett lån. Dessa är bland annat:

 • Sänka dina månatliga utgifter. En av de främsta fördelarna med att refinansiera privatlån är att du kan sänka dina månatliga utgifter. Genom att förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare kan du minska kostnaderna för ditt lån. Du kan därmed sänka dina månatliga betalningar.
 • Få bättre räntor och villkor. Genom att refinansiera lånet kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Om du har förbättrat din kreditvärdighet sedan du tog ditt nuvarande lån, kan du också förvänta dig bättre räntor och villkor när du finansierar om ditt lån.
 • Betala av ditt lån snabbare. Genom att sänka räntan på ditt privatlån kan du betala av lånet snabbare. Om du har möjlighet att betala mer varje månad kan du minska löptiden på ditt lån och därmed spara pengar på räntekostnader.

Gör detta före refinansieringen

Innan du tar steget med att refinansiera privatlån så bör du dock veta vissa saker:

 • Din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet är en viktig faktor som påverkar dina räntor och villkor när du finansierar om ett lån. Se till att du har koll på din kreditvärdighet innan du börjar processen för att göra detta.
 • Dina låneparametrar. Innan du fortskrider med refinansieringen bör du undersöka vilka låneparametrar som gäller för ditt nuvarande lån. Se till att du vet vilka räntor, avgifter och löptider som gäller för ditt nuvarande lån innan du söker efter en ny långivare.
 • Lånevillkor. Lånevillkor är också viktiga när du refinansierar. Se till att du förstår villkoren och begränsningarna för det nya lånet innan du skriver på några papper.
 • Jämför långivare. Det är också viktigt att jämföra långivare innan du bestämmer dig för refinansiering. Jämför räntor, avgifter, villkor och betalningsalternativ för att hitta den långivare som passar dig och dina behov.

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Det finns flera olika mjukvaror som tävlar om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Genom att hitta en bra sådan kan du förenkla för ditt företag att hantera bokföringen och förstå hur det faktiskt går rent ekonomiskt. Mindre företag kan ofta välja en standardiserad lösning medan större företag vanligtvis behöver lite mer kundanpassade lösningar. Läs vidare för att få information om vad du bör tänka på när du gör ditt val!

Behöver jag överhuvudtaget ett särskilt program för bokföring?

Ja, det kan vara en bra idé att investera i ett särskilt program för bokföring. Dessa mjukvaror påskyndar nämligen bokföringen genom att förenkla för dig och effektivisera de olika processer som ingår i bokföringsarbetet. Så du kan spara en hel del tid (och i slutändan även pengar) på att använda dig av ett sådant.

Med detta sagt kan du fortfarande behöva använda dig av en ekonomikonsult eller liknande. Detta såvida du inte själv är kunnig inom det här med företagsekonomi och bokföring. Alternativ kan du välja att anställa en ekonomiansvarig om det inte redan finns en sådan på plats. Alldeles oavsett behöver du en ekonomikunnig person knuten till företaget även om du väljer det allra bästa bokföringsprogrammet 2023 som pengar kan köpa.

Det krävs nämligen en grundläggande förståelse för principer och tillvägagångssätt för bokföring även när du använder en sådan här mjukvara. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att alla siffror stämmer och att allt har bokförts på rätt sätt. Först då stämmer de ekonomiska rapporter som du sedan kan dra ut ur systemet.

Läs vidare för att få tips på ett par bra mjukvaror som kan vara till din hjälp!

De slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023

Utbudet av digitala system för bokföring är idag väldigt stort. Därför finns det flera olika sådana som slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Enligt oss finns det dock ett fåtal som sticker ut från mängden. Dessa är:

 • Bokio
 • Visma eEkonomi.

Så om du verkligen vill välja en av de vassaste mjukvarorna för bokföring är det med andra ord dessa du bör spana in!