Hur hittar man billig el?

Att hitta billig el är en prioritet för många hushåll och företag. Med stigande energipriser blir det allt viktigare att förstå hur elmarknaden fungerar och hur man kan hitta de mest kostnadseffektiva elavtalen. Det finns flera faktorer att beakta när du söker efter ett elavtal som kan minska dina energikostnader utan att kompromissa med kvalitet eller service. Denna artikel utforskar olika strategier för att säkra ett förmånligt elavtal och hur du kan använda marknadens dynamik till din fördel.

Vad påverkar priset på el?

Priset på billig el påverkas av en rad faktorer inklusive marknadspriser, skatter, nätavgifter och din geografiska placering. Marknadspriser kan fluktuera beroende på utbud och efterfrågan, vilket i sin tur påverkas av ekonomiska förhållanden, väderlek och politiska beslut. För att verkligen förstå hur du kan hitta billigare el är det viktigt att hålla sig uppdaterad om dessa faktorer och hur de interagerar:

 • Utbud och efterfrågan: När tillgången på el är hög och efterfrågan låg sjunker priserna, och vice versa.
 • Regleringar: Politiska beslut och regleringar kan antingen driva upp priset på el genom skatter och avgifter eller pressa ner det genom subventioner och stöd till förnybar energi.
 • Nätavgifter: Dessa avgifter täcker kostnaden för underhåll och utbyggnad av elnätet och kan variera beroende på var du bor.

Tips för att hitta billig el

Att hitta ett elavtal som erbjuder billig el kräver att du aktivt jämför olika leverantörers erbjudanden. Jämför priser, villkor och andra förmåner som erbjuds av olika elhandlare. Här är några tips på hur du kan gå tillväga:

 • Jämför elavtal: Använd prisjämförelsesajter för att se aktuella erbjudanden från olika elhandlare.
 • Läs avtalsvillkoren noga: Se till att du förstår avtalets längd, prisets fasthet och eventuella uppsägningsavgifter.
 • Överväg bundna och obundna priser: Ett fast pris ger dig förutsägbarhet, medan ett rörligt pris kan vara lägre i perioder av lågt marknadspris.
 • Undersök kundtjänst och tjänsternas kvalitet: Billig el bör inte innebära dålig service. Läs recensioner och kundomdömen för att säkerställa att leverantören är pålitlig.

Läkarbemanning för sjukvården

Att rekrytera och behålla läkare är en stor utmaning för sjukvården i Sverige. Många landsting och regioner brottas med läkarbrist och har svårt att täcka upp för semesterperioder och annan frånvaro. Detta leder till ökad arbetsbelastning för befintlig personal och i värsta fall inställda operationer och längre vårdköer. En lösning som många vänder sig till är läkarbemanning, det vill säga inhyrda läkare från bemanningsföretag.

Fördelar med läkarbemanning

Några fördelar med att använda inhyrd läkarbemanning är:

 • Möjlighet att täcka upp för tillfälliga personalbrister vid exempelvis semesterperioder
 • Specialistkompetens kan inhämtas vid behov
 • Flexibilitet vid variationer i vårdbehov
 • Minskad arbetsbelastning för ordinarie personal

Nackdelar med läkarbemanning

Samtidigt finns det vissa nackdelar:

 • Dyrare än att anställa egna läkare
 • Sämre kontinuitet för patienter
 • Inhyrda läkare saknar lokalkännedom om rutiner och system
 • Risk för undanträngningseffekter för ST-läkare

Vikten av god introduktion

För att läkarbemanning ska fungera optimalt är det viktigt med en god introduktion så att de inhyrda läkarna snabbt kan sätta sig in i lokala rutiner, journalsystem och annat. Det underlättar också om inhyrda läkare kan få en inblick i och förståelse för den ordinarie personalens arbetssituation.

Balansgång mellan bemanning och rekrytering

Läkarbemanning kan vara ett bra komplement vid tillfälliga personalbrister, men bör inte ses som en permanent lösning. Det är en balansgång mellan att å ena sidan täcka upp med inhyrd personal vid behov, och å andra sidan bedriva ett aktivt och långsiktigt rekryteringsarbete för att säkra den egna läkarbemanningen.

Samverkan och samplanering

Många menar att nyckeln ligger i bättre samverkan och samplanering mellan sjukvårdshuvudmän kring läkarbemanning. Genom ökad dialog kan behov och resurser matchas på ett smartare sätt regionalt och nationellt. Det skulle minska sårbarheten och risken för bristsituationer.

Politiska initiativ

På senare år har det kommit flera politiska initiativ för att förbättra läkarbemanningen, inte minst i glesbygd. Exempelvis har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga och analysera situationen. Det behövs dock mer genomgripande och långsiktiga insatser för att vända utvecklingen, så att vården kan bemannas med specialistläkare i den utsträckning som krävs för att garantera en god och säker vård i hela landet.

Finansiering och kortsiktiga lösningar

Factoring är en finansieringsform där ett företag säljer sina fakturor till ett finansbolag för att få likviditet. Det finns två huvudformer av factoring: med och utan regresrätt. Vid factoring utan regresrätt tar finansbolaget över hela kreditrisken från företaget. Det innebär att om kunden inte kan betala sin faktura, så är det finansbolaget och inte det säljande företaget som får ta förlusten. Detta är den tryggaste formen av factoring för företaget, men också den dyraste. Vid factoring med regresrätt delar företaget och finansbolaget på kreditrisken. Om kunden inte kan betala, har finansbolaget rätt att kräva tillbaka pengarna från det säljande företaget. Detta är billigare för företaget, men innebär en större risk.

Fördelar för finansbolag

Det finns flera fördelar för finansbolag som erbjuder factoringtjänster. Factoring kan vara lönsamt eftersom finansbolaget tar ut en avgift eller ränta på de fakturor som köps. Dessutom slipper finansbolaget kreditpröva varje enskild kund, eftersom affären görs med det säljande företaget. Ytterligare en fördel är att finansbolaget får tillgång till information om det säljande företagets kunder och deras betalningsförmåga. Detta kan användas för att bedöma framtida affärer. Factoring fungerar också som en inkörsport för att sälja andra finansiella tjänster till företaget.

Tjänster utöver finansiering

Många finansbolag erbjuder idag fler tjänster inom factoring utöver själva finansieringen. Det kan handla om att sköta fakturering, bevaka förfallna fakturor, påminna kunder och driva in betalningar. Genom att erbjuda ett helhetsgrepp kring ett företags kundfordringar, kan finansbolaget bli en strategisk affärspartner. Det skapar möjlighet till fördjupade kundrelationer och ökad lönsamhet. Utöver detta kan finansbolaget även erbjuda rapportering kring kunders betalningsförmåga.

Factoringbranschen växer

Marknaden för factoring har vuxit de senaste åren, både i Sverige och globalt. Enligt branschorganisationen FCI omsatte den globala marknaden 2 740 miljarder euro under 2021. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I Sverige har marknaden för fakturaköp och factoring fördubblats de senaste 10 åren. Under 2021 uppgick den till drygt 300 miljarder kronor. Factoringbranschens tillväxt drivs på av att allt fler små och medelstora företag upptäcker fördelarna med att få snabb tillgång till likviditet.

Utmaningar med factoring

Även om factoring är en växande marknad så finns det vissa utmaningar för finansbolagen. En är att factoring fortfarande är relativt okänt bland många företag. Det krävs därför ett aktivt informationsarbete för att öka kännedomen om tjänstens fördelar. En annan utmaning är att factoring ibland kan uppfattas som ett sista alternativ när banklån inte är möjliga. Finansbolagen behöver motverka den bilden och lyfta fram factoring som ett strategiskt verktyg i företagens finansieringsmix.

Framtidsutsikter

Mycket talar för att factoringmarknaden kommer att fortsätta växa framöver. Digitaliseringen underlättar processerna och allt fler företag söker smidiga sätt att finansiera sin tillväxt. Även om banklån fortfarande dominerar så ökar andelen företag som kombinerar traditionell utlåning med alternativa finansieringsformer som factoring. Det skapar goda möjligheter för finansbolag att erbjuda konkurrenskraftiga factoringtjänster. Genom att ligga i framkant med effektiva digitala processer och ett gott kundbemötande har finansbolagen inom factoring en ljus framtid. Branschens flexibilitet och förmåga att möta småföretagens behov gör den väl positionerad att dra nytta av marknadens fortsatta expansion.

Jämförelse av bilförsäkringar – bättre val

Att välja rätt bilförsäkring är en viktig del av bilägandet, och med så många alternativ tillgängliga kan det vara överväldigande att veta var man ska börja. Att jämföra bilförsäkringar är en effektiv metod för att säkerställa att du får den bästa möjliga täckningen till ett pris som passar din budget. Här är några steg och faktorer att överväga när du jämför bilförsäkringar.

Innan en korrekt jämförelse av bilförsäkringar, är det viktigt att identifiera dina egna behov och prioriteringar. Detta inkluderar att bestämma vilken typ av täckning du behöver, samt vilka tilläggstjänster som kan vara värdefulla för dig.

Använd jämförelseverktyg

Online jämförelseverktyg kan vara mycket användbara när det gäller att jämföra olika bilförsäkringserbjudanden. Dessa verktyg samlar in och presenterar information från olika försäkringsbolag på ett överskådligt sätt, vilket gör det enklare att jämföra priser och villkor.

Förstå försäkringsvillkoren

Det är viktigt att förstå de olika villkoren och detaljerna i varje försäkringserbjudande. Detta inkluderar att förstå vad som täcks under varje plan, samt eventuella undantag eller begränsningar som kan gälla.

Kontakta försäkringsbolagen

Om du har specifika frågor eller behöver mer information, kan det vara värt att kontakta försäkringsbolagen direkt. De kan förse dig med mer detaljerad information och hjälpa dig att förstå exakt vad du får för ditt pris.

Överväg kundrecensioner och omdömen

Kundrecensioner och omdömen kan ge värdefull insikt i kvaliteten på service och support som erbjuds av olika försäkringsbolag. Det kan vara värt att överväga andra kunders erfarenheter när du fattar ditt beslut. Genom att följa dessa steg och överväga dessa faktorer, kan du göra en välgrundad jämförelse av olika bilförsäkringar och hitta den försäkring som bäst uppfyller dina behov och förväntningar. Att jämföra bilförsäkringar kan ta lite tid och ansträngning, men det är en investering som kan spara dig pengar och ge dig bättre skydd på lång sikt.

Redovisningsföretag för Svenska företag

Syftet med redovisning är att skapa en funktionell redovisning och jämförbar ekonomisk information som gynnar samhället och alla intressenter i ett företag. Det inkluderar företagets ägare, anställda, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och kunder, som alla är beroende av den ekonomiska information som företaget lämnar ut. Årsbokslutet kan användas som underlag för investeringsbeslut, kreditansökningar och bestämning av skattesats. En enhetlig tillämpning av tydliga redovisningsregler underlättar tolkning och jämförelser över tiden och mellan olika företag, vilket minskar osäkerheten bland intressenter och transaktionskostnader, vilket kan leda till en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet.

Branschregelverk

Företag är skyldiga att följa god redovisningssed, vilket innebär att man utgår från de lagar som finns och tillämpar de redovisningsrekommendationer som utfärdas av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet. Det är företagsledningens och styrelsens ansvar att se till att redovisningen är korrekt, och revision kan vara en del av processen för att öka tilltron till redovisningen. En oberoende revisor går igenom redovisningen och bedömer om den är rättvisande, men revisorn gör endast en bedömning och uttalande baserat på revisionen.

Redovisning kan delas upp i flera områden, inklusive ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning. Ekonomistyrning handlar om att vidta åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och förverkliga företagets strategi. Extern revision ska uppfylla regulatoriska riktlinjer och branschpraxis, medan skatteredovisning ska följa gällande lagstiftning. Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

BQ redovisning

BQ Redovisning är en pålitlig och personlig redovisningsbyrå baserad i Stockholm, som erbjuder skräddarsydda tjänster till företagare. De strävar efter att digitalisera sina processer för att tillhandahålla snabba och effektiva lösningar till sina kunder samtidigt som de värdesätter personlig rådgivning och service. Med fokus på kvalitet har BQ Redovisning etablerat sig som en av de mest pålitliga redovisningsbyråerna i Sverige. Bland deras tjänster erbjuder de bokföring, bemanning och finansiell rådgivning anpassade för att möta specifika behov och mål för företag. BQ Redovisning kan hjälpa företag att förbereda sig för framtiden och uppnå sina ekonomiska mål genom högkvalitativa tjänster som tar hänsyn till deras unika behov. Besök deras sida här.

Fastighetsmäklare har en mästerlig förhandlingsförmåga

Fastighetsmäklare har en mästerlig förhandlingsförmåga

Är du en riktigt vass förhandlare som i ett annat liv lika gärna hade kunnat bli advokat eller liknande? Då kanske du kan föra din egen talan när det är dags att sälja din älskade bostad. Men i annat fall gör du bättre i att ta hjälp av ett proffs, närmare bestämt av en fastighetsmäklare. Dessa personer besitter nämligen en mästerlig förhandlingsförmåga!

Det är din mäklares jobb att ge dig det högsta möjliga slutpriset för din bostad. Därför är dessa yrkesmän och yrkeskvinnor skickliga förhandlare. Vissa av dem har utbildats i förhandlingstekniker men allesammans har också lärt sig den hårda vägen, d.v.s. genom tuffa förhandlingar. Flera har också utvecklat sina egna tekniker under de år som de har varit verksamma. Allra viktigast är dock att de inte har någon känslomässig koppling till resultatet – de kan agera helt utan sentimentalitet.

Jämför fastighetsmäklare via maklararvode.se eller mäklararvode.se

Var kan man då hitta en duktig fastighetsmäklare, kanske du undrar? Svaret är att du kan använda någon av följande två sajter för att jämföra sådana:

Bägge dessa sajter låter dig ta in offerter från flertalet olika fastighetsmäklare. Genom att göra detta kan du se till att få en skicklig förhandlare på din sida när det vankas förhandling i samband med din bostadsaffär. Detta är förstås en möjlighet som du inte vill missa!

Exempel på hur mäklaren kan förhandla sig till ett bättre pris

Hur kan en mäklare bidra till att generera ett högre slutpris för din bostad? Detta är en fullt legitim fråga som du förmodligen har. Svaret är: genom skicklig förhandling.

Till exempel kanske din mäklare kan förmå köparen av fastigheten att bjuda uppemot 100 000 kr mer för din bostad än vad som egentligen krävs. Detta tack vare att spekulanten så gärna vill köpa din fina fastighet och kanske inte inser att det finns möjlighet att förhandla sig till ett lägre pris. Så du kan med andra ord spara en hel del pengar på att anlita en duktig fastighetsmäklare som ser till att maximera den vinst som du gör genom försäljningen!

Att tänka på när du ska skaffa kontorshotell i Stockholm

Stockholm erbjuder en rad olika möjligheter för den letar efter ett kontorshotell. Här finns allt från exklusiva lokaler i City med ”All-inclusive”-service, till budgetvänliga kontor i ytterförorterna. Oavsett var du väljer att etablera dig, så finns det ett par saker som är bra att tänka på innan du slår till.

Vilken service ingår?

Vilken service som ingår varierar stort. Vissa erbjuder omfattande receptionstjänster med bemanning stora delar av dygnet. Andra erbjuder enklare lösningar där du har hand om det mesta själv. De flesta erbjuder följande:

 • WiFi
 • Städning
 • Larm
 • Receptionstjänster

Lite mer exklusiva (läs: dyra) kontorshotell i Stockholm brukar ofta erbjuda följande:

 • Nätverksträffar
 • Event-ytor
 • Frukost
 • Mötesrum
 • Fruktskålar
 • Te och kaffe
 • Och mer

Vissa betalar gärna för extra service, medan andra känner att det är onödiga kostnader. Här får var och en göra en avvägning.

Finns mötesrum?

För många är mötesrum och en avgörande faktor vid valet av lokal. De flesta kontorshotell i Stockholm kan erbjuda detta, men det är inte alla som gör det. Bland dem som erbjuder det tillgänglighet och pris variera ganska kraftigt.

Även upplägget varierar. En del har löst det så att varje företag har en pott med timmar i ett mötesrum. Dessa kan förbrukas under en given månad och kostnaden ingår helt enkelt i hyran. Andra har en lösning där du bokar rummet och betalar för timmarna du använder det.

Om mötesrum är viktigt för dig och din verksamhet är det bra att bilda dig en uppfattning om hur uppbokat det verkar vara. Kanske behöver du spontant kunna boka rummet med kort varsel ofta? I sådana fall är det bra att ta reda på att det är möjligt först.

Lönar det sig med ett kontorshotell i centrala Stockholm?
Som man kan man förmoda är det dyrare med kontorshotell i Stockholm än vad det är i förorterna. Dyrast är det mitt i ”smeten” – lite billigare är det innanför tullarna men utanför city. Billigare än så är det i närförorterna, och som billigast blir det i ytterförorterna.

Om det lönar sig för dig och din verksamhet beror på vad du värderar. Vissa värderar högt att ha sina lokaler på en fin adress, medan andra inte lägger särskilt stor vikt vid det.

Vad menas med ”lån med hög beviljandegrad”?

Vad är beviljandegrad och varför skiljer det sig åt mellan olika banker? Vilka erbjuder lån med hög beviljandegrad och vad kostar dessa? Här ges svaren!

Vad är beviljandegrad?

Om en bank får in 10 låneansökningar och beviljar ett enda lån är det en beviljandegrad på 1 av 10. Vanligtvis anges detta i procent vilket alltså i detta fall innebär 10 %. De banker som erbjuder lån med hög beviljandegrad ger alltså ofta positivt svar på de ansökningar som kommer in. Varför det kan variera kraftigt mellan olika banker beror på flera faktorer:

 • Utan betalningsanmärkning – Lägre krav
  Många banker ger ett nekande svar på samtliga låneansökningar som kommer in från personer med betalningsanmärkning. Detta oavsett hur personens övriga ekonomi ser ut. Lån med hög beviljandegrad ges i regel av banker som kan acceptera betalningsanmärkning. Men det innebär även generellt att lägre belopp och högre ränta ges, se kommande punkter.
 • Låga belopp – Lägre krav
  Ju lägre belopp som lånas ut desto lägre risk tar banken. Med ett belopp på enbart 50 000 kronor uppstår en betydligt mindre kreditförlust, om låntagaren inte återbetalar beloppet, än om lånet är på 500 000 kronor.
 • Högre ränta – Lägre krav
  Kreditgivare som ofta godkänner låneansökningar har generellt högre räntenivå än andra kreditgivare. Detta utifrån att de godkänner fler ansökningar men samtidigt behöver ”ta höjd” för kommande kreditförluster. Detta sker via högre räntenivåer.

Vad kännetecknar lån med hög beviljandegrad?

Det som kännetecknar lån med hög beviljandegrad är alltså att banken godkänner betalningsanmärkningar, att lånet är på lägre belopp samt har högre ränta. I korthet innebär detta att dessa lån är dyrare än övriga. Högre ränta är ”priset man får betala” för att flera ansökningar ska godkännas.

FAQ

Vilka banker erbjuder lån med hög beviljandegrad?
Det är ytterst sällan som bankerna officiellt presenterar hur många ansökningar som nekas och hur många som godkänns. Det är däremot alltid lättare att bevilja lån om lånesumman är låg, räntan hög och om betalningsanmärkningar accepteras.

Finns det lån som alltid kan tecknas – oavsett kreditbetyg?
Det enda lån som alltid kan tecknas är pantbankslån. Det spelar ingen roll vilken kreditvärdighet som personen har då någon kreditupplysning inte tas. Däremot måste något värdefullt lämnas in som pant för lånet.

Hur ökar jag chansen att få lån?
Det är primärt kreditvärdigheten som avgör om en bank ger ett positivt eller negativt svar på låneansökan. Kreditvärdigheten kan enkelt kontrolleras via exempelvis UC.

Få uppdrag som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag

Har du funderat på hur det är att jobba som konsult via ett bemanningsföretag? Det finns flera vanliga myter som du i sådana fall kan slå hål på genom att sätta dig in i ämnet. Till exempel brukar vissa hävda att det inte finns särskilt många uppdrag som arbetsterapeut att få i Sverige. Dessutom tror somliga att konsulter inte är hängivna yrket och vill göra ett bra jobb eller att jobbet bara är en kortsiktig lösning.

Så är dock inte fallet utan det kan i själva verket vara väldigt givande att jobba som konsult. Dessutom kan en konsulttjänst hos ett bemanningsföretag visa sig vara ett förvånansvärt tryggt alternativ till andra sorters anställningar och karriärer. Här dyker vi lite djupare ner i ämnet och bjuder på värdefulla insikter, så häng med!

Efterfrågan på arbetsterapeuter är stor och ökar

Efterfrågan på arbetsterapeuter är ganska stor och tycks ständigt öka. Här spelar bemanningsföretagen en viktig roll då de sitter på många spännande uppdrag för en arbetsterapeut. Bemanningsföretagen kontaktas ofta av uppdragsgivare som vill kunna fylla vakanser i samband med föräldraledigheter, säsongsbetonade arbetstoppar, sjukfrånvaro etc. Även en oväntat stor arbetsbelastning är en vanlig anledning till att uppdragsgivare vänder sig till våra svenska bemanningsbolag för hjälp med bemanningen.

Goda skäl att ta uppdrag som arbetsterapeut via bemanningsföretag

Faktum är att det finns goda skäl att ta på sig uppdrag som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag. Precis som en helt vanlig anställning hos en arbetsgivare ger nämligen denna yrkesmässiga tillvaro en hel del fördelar. Generellt sett får du betalt vid sjukfrånvaro, semesterersättning, stor flexibilitet och många andra fördelar. Dessutom kan du samla på dig erfarenhet genom att jobba för flera olika uppdragsgivare.

Som om inte detta vore nog är dessutom lönen konkurrenskraftig och bra. Du kan även välja mellan att ta på dig uppdrag inom flera olika sektorer, såsom inom

 • primärvården
 • äldrevården
 • slutenvården
 • den kommunala vården.

Det är dock viktigt att du väljer rätt bemanningsföretag att arbeta för. För även om det finns flera skickliga aktörer i branschen att välja bland skiljer sig villkoren åt en aning mellan dessa. Så läs på och välj det företag som du själv tycker bäst motsvarar dina behov och preferenser!

A5 förklarar företagskrediter

Företagslån, företagskredit eller factoring? Det finns en hel del begrepp inom krediter till företag. En av de portaler som förklarar och jämför dessa är A5.nu.

Om A5.nu

A5.nu är en stor jämförelsesida för olika slags företagskrediter. I dess företagspresentation presenteras att de jämför allt från ”små lån till enskilda firmor” till ”större löpande krediter”.

Förklarar och jämför företagskrediter

Via menyn går det att välja mellan en rad olika artiklar och jämförelser. Exempelvis:

 • Företagskrediter för Enskild Firma
 • Företagslån för småföretag
 • Fastighetslån
 • Lån utan borgen

Samtliga artiklar är uppbyggda på samma sätt.

Inledning som förklarar grunderna

Längst upp i artikeln förklaras begreppet kortfattat. Exempelvis presenteras ”Företagslån utan borgen” med information om vad borgen är och vad det innebär att lånet inte har borgen.

Presentation av företag

A5.nu presenterar sedan banker och kreditbolag som erbjuder den kreditformen. Exempelvis presenteras Fakturino, Capcito och OPR-företagslån i artikeln som handlar om lån utan borgen.

Dessa företag presenteras med en kort faktatext om företaget samt vissa fördelar. Det kan exempelvis vara att svar ges snabbt på ansökan, att de erbjuder höga lånebelopp eller att det är låneförmedlare som ställer flera olika banker mot varandra.

Gå till långivare

Vid varje presentation av bank eller kreditbolag finns en knapp med texten ”Gå till långivare”. Den som vill teckna ett lån kan följa denna länk för att komma till banken och där genomföra en låneansökan. A5.nu är alltså enbart en jämförelsetjänst där besökarna kan läsa och lära sig om olika krediter. Någon ansökan kan aldrig ske direkt till A5.nu.

Läs mer om krediten

För den som vill lära sig mer om kreditformen finns ytterligare information under företagspresentationerna. Det är en längre artikel som fördjupar sig i ämnet och bland annat förklarar vad man bör tänka på inför att just den specifika kreditformen tecknas.

Så betygsätter A5.nu långivarna

Vid varje företagspresentation finns ett betyg på långivarna. Detta med 1 som lägst och 5 som högst. Generellt utgår de ifrån recensioner och omdömen på stora etablerade recensionssidor och jämförelsesidor:

 • Trustpilot
 • MyStep
 • Cashloans

Utöver dessa har de även lagt in betyg på Facebook och Google My Business i det sammanlagda betyget. De har alltså inte själva testat tjänsterna utan sammanfattar bara vad andra sagt.