Läkarbemanning för sjukvården

Att rekrytera och behålla läkare är en stor utmaning för sjukvården i Sverige. Många landsting och regioner brottas med läkarbrist och har svårt att täcka upp för semesterperioder och annan frånvaro. Detta leder till ökad arbetsbelastning för befintlig personal och i värsta fall inställda operationer och längre vårdköer. En lösning som många vänder sig till är läkarbemanning, det vill säga inhyrda läkare från bemanningsföretag.

Fördelar med läkarbemanning

Några fördelar med att använda inhyrd läkarbemanning är:

 • Möjlighet att täcka upp för tillfälliga personalbrister vid exempelvis semesterperioder
 • Specialistkompetens kan inhämtas vid behov
 • Flexibilitet vid variationer i vårdbehov
 • Minskad arbetsbelastning för ordinarie personal

Nackdelar med läkarbemanning

Samtidigt finns det vissa nackdelar:

 • Dyrare än att anställa egna läkare
 • Sämre kontinuitet för patienter
 • Inhyrda läkare saknar lokalkännedom om rutiner och system
 • Risk för undanträngningseffekter för ST-läkare

Vikten av god introduktion

För att läkarbemanning ska fungera optimalt är det viktigt med en god introduktion så att de inhyrda läkarna snabbt kan sätta sig in i lokala rutiner, journalsystem och annat. Det underlättar också om inhyrda läkare kan få en inblick i och förståelse för den ordinarie personalens arbetssituation.

Balansgång mellan bemanning och rekrytering

Läkarbemanning kan vara ett bra komplement vid tillfälliga personalbrister, men bör inte ses som en permanent lösning. Det är en balansgång mellan att å ena sidan täcka upp med inhyrd personal vid behov, och å andra sidan bedriva ett aktivt och långsiktigt rekryteringsarbete för att säkra den egna läkarbemanningen.

Samverkan och samplanering

Många menar att nyckeln ligger i bättre samverkan och samplanering mellan sjukvårdshuvudmän kring läkarbemanning. Genom ökad dialog kan behov och resurser matchas på ett smartare sätt regionalt och nationellt. Det skulle minska sårbarheten och risken för bristsituationer.

Politiska initiativ

På senare år har det kommit flera politiska initiativ för att förbättra läkarbemanningen, inte minst i glesbygd. Exempelvis har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga och analysera situationen. Det behövs dock mer genomgripande och långsiktiga insatser för att vända utvecklingen, så att vården kan bemannas med specialistläkare i den utsträckning som krävs för att garantera en god och säker vård i hela landet.

Att tänka på när du ska skaffa kontorshotell i Stockholm

Stockholm erbjuder en rad olika möjligheter för den letar efter ett kontorshotell. Här finns allt från exklusiva lokaler i City med ”All-inclusive”-service, till budgetvänliga kontor i ytterförorterna. Oavsett var du väljer att etablera dig, så finns det ett par saker som är bra att tänka på innan du slår till.

Vilken service ingår?

Vilken service som ingår varierar stort. Vissa erbjuder omfattande receptionstjänster med bemanning stora delar av dygnet. Andra erbjuder enklare lösningar där du har hand om det mesta själv. De flesta erbjuder följande:

 • WiFi
 • Städning
 • Larm
 • Receptionstjänster

Lite mer exklusiva (läs: dyra) kontorshotell i Stockholm brukar ofta erbjuda följande:

 • Nätverksträffar
 • Event-ytor
 • Frukost
 • Mötesrum
 • Fruktskålar
 • Te och kaffe
 • Och mer

Vissa betalar gärna för extra service, medan andra känner att det är onödiga kostnader. Här får var och en göra en avvägning.

Finns mötesrum?

För många är mötesrum och en avgörande faktor vid valet av lokal. De flesta kontorshotell i Stockholm kan erbjuda detta, men det är inte alla som gör det. Bland dem som erbjuder det tillgänglighet och pris variera ganska kraftigt.

Även upplägget varierar. En del har löst det så att varje företag har en pott med timmar i ett mötesrum. Dessa kan förbrukas under en given månad och kostnaden ingår helt enkelt i hyran. Andra har en lösning där du bokar rummet och betalar för timmarna du använder det.

Om mötesrum är viktigt för dig och din verksamhet är det bra att bilda dig en uppfattning om hur uppbokat det verkar vara. Kanske behöver du spontant kunna boka rummet med kort varsel ofta? I sådana fall är det bra att ta reda på att det är möjligt först.

Lönar det sig med ett kontorshotell i centrala Stockholm?
Som man kan man förmoda är det dyrare med kontorshotell i Stockholm än vad det är i förorterna. Dyrast är det mitt i ”smeten” – lite billigare är det innanför tullarna men utanför city. Billigare än så är det i närförorterna, och som billigast blir det i ytterförorterna.

Om det lönar sig för dig och din verksamhet beror på vad du värderar. Vissa värderar högt att ha sina lokaler på en fin adress, medan andra inte lägger särskilt stor vikt vid det.

Få uppdrag som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag

Har du funderat på hur det är att jobba som konsult via ett bemanningsföretag? Det finns flera vanliga myter som du i sådana fall kan slå hål på genom att sätta dig in i ämnet. Till exempel brukar vissa hävda att det inte finns särskilt många uppdrag som arbetsterapeut att få i Sverige. Dessutom tror somliga att konsulter inte är hängivna yrket och vill göra ett bra jobb eller att jobbet bara är en kortsiktig lösning.

Så är dock inte fallet utan det kan i själva verket vara väldigt givande att jobba som konsult. Dessutom kan en konsulttjänst hos ett bemanningsföretag visa sig vara ett förvånansvärt tryggt alternativ till andra sorters anställningar och karriärer. Här dyker vi lite djupare ner i ämnet och bjuder på värdefulla insikter, så häng med!

Efterfrågan på arbetsterapeuter är stor och ökar

Efterfrågan på arbetsterapeuter är ganska stor och tycks ständigt öka. Här spelar bemanningsföretagen en viktig roll då de sitter på många spännande uppdrag för en arbetsterapeut. Bemanningsföretagen kontaktas ofta av uppdragsgivare som vill kunna fylla vakanser i samband med föräldraledigheter, säsongsbetonade arbetstoppar, sjukfrånvaro etc. Även en oväntat stor arbetsbelastning är en vanlig anledning till att uppdragsgivare vänder sig till våra svenska bemanningsbolag för hjälp med bemanningen.

Goda skäl att ta uppdrag som arbetsterapeut via bemanningsföretag

Faktum är att det finns goda skäl att ta på sig uppdrag som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag. Precis som en helt vanlig anställning hos en arbetsgivare ger nämligen denna yrkesmässiga tillvaro en hel del fördelar. Generellt sett får du betalt vid sjukfrånvaro, semesterersättning, stor flexibilitet och många andra fördelar. Dessutom kan du samla på dig erfarenhet genom att jobba för flera olika uppdragsgivare.

Som om inte detta vore nog är dessutom lönen konkurrenskraftig och bra. Du kan även välja mellan att ta på dig uppdrag inom flera olika sektorer, såsom inom

 • primärvården
 • äldrevården
 • slutenvården
 • den kommunala vården.

Det är dock viktigt att du väljer rätt bemanningsföretag att arbeta för. För även om det finns flera skickliga aktörer i branschen att välja bland skiljer sig villkoren åt en aning mellan dessa. Så läs på och välj det företag som du själv tycker bäst motsvarar dina behov och preferenser!

A5 förklarar företagskrediter

Företagslån, företagskredit eller factoring? Det finns en hel del begrepp inom krediter till företag. En av de portaler som förklarar och jämför dessa är A5.nu.

Om A5.nu

A5.nu är en stor jämförelsesida för olika slags företagskrediter. I dess företagspresentation presenteras att de jämför allt från ”små lån till enskilda firmor” till ”större löpande krediter”.

Förklarar och jämför företagskrediter

Via menyn går det att välja mellan en rad olika artiklar och jämförelser. Exempelvis:

 • Företagskrediter för Enskild Firma
 • Företagslån för småföretag
 • Fastighetslån
 • Lån utan borgen

Samtliga artiklar är uppbyggda på samma sätt.

Inledning som förklarar grunderna

Längst upp i artikeln förklaras begreppet kortfattat. Exempelvis presenteras ”Företagslån utan borgen” med information om vad borgen är och vad det innebär att lånet inte har borgen.

Presentation av företag

A5.nu presenterar sedan banker och kreditbolag som erbjuder den kreditformen. Exempelvis presenteras Fakturino, Capcito och OPR-företagslån i artikeln som handlar om lån utan borgen.

Dessa företag presenteras med en kort faktatext om företaget samt vissa fördelar. Det kan exempelvis vara att svar ges snabbt på ansökan, att de erbjuder höga lånebelopp eller att det är låneförmedlare som ställer flera olika banker mot varandra.

Gå till långivare

Vid varje presentation av bank eller kreditbolag finns en knapp med texten ”Gå till långivare”. Den som vill teckna ett lån kan följa denna länk för att komma till banken och där genomföra en låneansökan. A5.nu är alltså enbart en jämförelsetjänst där besökarna kan läsa och lära sig om olika krediter. Någon ansökan kan aldrig ske direkt till A5.nu.

Läs mer om krediten

För den som vill lära sig mer om kreditformen finns ytterligare information under företagspresentationerna. Det är en längre artikel som fördjupar sig i ämnet och bland annat förklarar vad man bör tänka på inför att just den specifika kreditformen tecknas.

Så betygsätter A5.nu långivarna

Vid varje företagspresentation finns ett betyg på långivarna. Detta med 1 som lägst och 5 som högst. Generellt utgår de ifrån recensioner och omdömen på stora etablerade recensionssidor och jämförelsesidor:

 • Trustpilot
 • MyStep
 • Cashloans

Utöver dessa har de även lagt in betyg på Facebook och Google My Business i det sammanlagda betyget. De har alltså inte själva testat tjänsterna utan sammanfattar bara vad andra sagt.

Handeln skapar nya jobb i Göteborg

Under 2015 genererades cirka 1 000 nya arbetstillfällen inom Göteborgs detaljhandel jämfört med året dessförinnan. Enligt Svenskt Näringsliv är detta en indikation på att handeln är en bransch som är viktig för att skapa jobb i Göteborg och även kommer att vara det framledes.

Handelns utredningsinstitut publicerar årligen statistik, från vilken man kan utläsa att antalet personer som arbetar inom detaljhandeln i Göteborg ökade under 2014 och 2015. År 2014 ska 15 975 personer ha varit anställda i branschen, medan motsvarande siffra för 2015 var 16 934. Dessa siffror bekräftar således att nästan 1 000 nya arbetstillfällen inom detaljhandeln i Göteborg skapades mellan dessa år.

Linda Kroon, som är näringspolitisk expert på branschorganisationen Svensk Handel, menar att denna ökning är positiv, inte minst om man jämför med åren 2013-2014 då antalet anställda inom detaljhandeln i Göteborg låg på en oförändrad nivå. Ökningen av sysselsättningen inom handelsbranschen gynnar tillväxten och ger dessutom bättre förutsättningar för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden genom att arbeta inom handeln.

Detaljhandeln förflyttas till nätet

Detaljhandeln är en av många branscher som för närvarande går igenom stora förändringar. En faktor som påverkar handelsbranschen är digitaliseringen, men även globaliseringen och hållbarhet är två faktorer som har en inverkan. Därför menar Linda Kroon på Svensk Handel att näringslivet i Göteborg måste vara förberett på att konsumtionsvanorna har förändrats och fortsätter att förändras över tid.

Hon menar att kommunen har ett ansvar i att underlätta för etableringen av nya företag inom den lokala handeln, samt att utveckla det utbud av handel som redan finns. Hon hävdar att en satsning på handeln och turismen i Göteborg kommer leda till ett ökat inflöde av handel och besöksnäring i staden, vilket även kan främja andra delar av näringslivet.

De handelsföretag som är verksamma inom näringslivet i Göteborg märker att branschen är under ständig förändring. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta skapa tillväxt är det viktigt att företagen ges möjlighet att växa och rekrytera ytterligare personal. Detta är absolut avgörande för att handeln i Göteborg ska kunna fortsätta utvecklas.

Särskilt de företag som är verksamma inom e-handelsbranschen upplever att allt mer av vår shopping idag sker på nätet. 2017 beräknar man att den elektroniska shoppingen står för 13 procent av alla shopping, en siffra som beräknas öka till 36 procent till år 2022. E-handeln ökar snabbare än vad någon har trott, vilket ger handelsbranschen goda möjligheter att fortsätta växa.

Startupbolag

Startups är ett fenomen som drar allt större publik. De nya finansieringsmetoderna öppnar för möjligheter som tidigare var svåra att hävda. För den som inte startat företag, eller som kanske är nyfiken, finns här åtskillig info att ta del av. Dessutom publiceras kontinuerligt artiklar om verksamheter och nyheter.

Registreringsproceduren för nyföretagare

Hur mycket finns det egentligen man måste tänka på, om man vill starta eget? Ofta får man bilden av att det är en oändlig räcka med punkter som ska avverkas innan man ens befinner sig i början av företagets liv, och kan så att säga börja på allvar.

 • Till att börja med måste man registrera sitt företag och sitt företagsnamn hos bolagsverket. Där kan du även långsiktigt upprätta ett skydd för ditt företagsnamn.
 • Du anmäler din önskan om att få F-skattesedel från Skatteverket. På Skatteverkets webbplats finns fullständig information om hu du går tillväga i alla steg.
 • Du ansöker om skydd för din företagsidé hos Patent- och Registreringsverket. En patentlösning innebär att du skyddar din företagsidé mot kopiering eller plagiat. För att kunna få patent krävs att din affärsidé eller det du uppfunnit/skapat är unikt och/eller innebär en lösning på ett problem som aldrig tidigare existerat.
 • I vissa fall krävs specialtillstånd för att få starta näringsverksamhet. Några exempel på det är om du vill starta en restaurang, eller öppna en läkarmottagning, juristbyrå eller liknande.

Vilken bolagsform är bäst?

Vilka bolagsformer som passar dig bäst, det avgör ingen annan än du själv. De olika bolagsformerna har sina respektive för- och nackdelar. Här presenteras några för- och nackdelar med bolagsformen Enskild Näringsidkare.

 • Detta är den absolut enklaste företagsformen.
 • Som namnet antyder kan företaget enbart ha en formell ägare. Som enskild näringsidkare är du därmed personligt ansvar för företagets skulder och avtal. Detta innebär att om företaget inte skulle gå bra (vilket man förstås alltid är skyldig att ha med i beräkningarna) du skulle hamna i skuld och kronofogden i slutändan skulle behöva bli inblandad, kan kronofogden ha rätt att förfoga över din ekonomi. På det sättet är det en riskabel form av företag, men detta är förstås även beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller vill driva. Om du har en mindre tjänsteverksamhet eller liknande, där du inte behöver köpa in en massa material, så kan du undvika de värsta skuldfällorna om företaget inte skulle gå bra.
 • Alla avtal görs juridiskt som ”privat” person, dvs som fysisk person. Företagets organisationsnummer är den enskilde näringsidkarens personnummer, det vill säga ”företagets” personnummer.
 • All vinst som företaget kammar hem beskattas av ägaren (genom F-skatt) och utgör ägarens lön.

Enskilda firmor är vanligt när ens verksamhet är relativt liten. Tänk efter vad som passar just dig och dina behov!